Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE BRANCHEVOORWAARDEN BEHEER VERENIGINGEN VAN EIGENAARS

 

Algemene bepalingen volgens het model, vastgesteld door de Stichting Consen, belangenorganisatie voor beroepsmatige beheerders van Verenigingen van Eigenaars, VvE-belang, Vastgoedbelang en NVM VGM, op 15 april 2005 vastgesteld en op 15 april 2005 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Utrecht en aldaar ingeschreven onder nummer 142/2005.

 

1. Definities

1.1 VvE: Verenigingen van Eigenaars in de zin van art 5:112 j 5:124 BW. In

deze voorwaarden zullen met de Verenigingen van Eigenaars in de zin van

dat artikel worden gelijkgeschakeld Coöperatieve Flatverenigingen en

verenigingen in de zin van boek 2 van het BW die als doelstelling hebben

gemeenschappelijk beheer en of onderhoud van aan verschillende

eigenaars toebehorend onroerend goed.

1.2 Beheerder: De beroepsmatige ondernemer die diensten op het gebied van

(administratief en / of technisch) beheer aanbiedt aan VvE's en daartoe

overeenkomsten aangaat met VvE's.

1.3 Bestuurder: De bestuurder die uit hoofde van art 5:131 BW is benoemd

door de Vergadering van Eigenaars.

1.4 Voorwaarden: Deze algemene branchevoorwaarden beheer Verenigingen

van Eigenaars.

1.5 Reglement van splitsing: bij een VvE het Reglement van splitsing, bij een

Coöperatieve flatvereniging of vereniging als bedoeld in boek 2 BW moet

hiervoor worden gelezen "de Statuten".

1.6 Vergadering van Eigenaars: bij een VvE de Vergadering van Eigenaars, bij

een Coöperatieve flatvereniging of vereniging als bedoeld in boek 2 BW

moet hiervoor worden gelezen de algemene vergadering.

 

2. Algemeen

 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle beheerovereenkomsten

tussen beheerders en VvE's. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn

slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen. De

Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en

vervolgopdrachten.

2.2 Beheerder dient er op toe te zien, dat de VvE terzake een geldig

vergaderbesluit heeft genomen, alvorens de beheerovereenkomst met de

Beheerder wordt gesloten.

2.3 Offertes van de Beheerder zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij vooraf

anders is overeengekomen. Een overeenkomst tussen de Beheerder en een

VvE komt pas tot stand nadat de Beheerder de aan hem verstrekte opdracht

schriftelijk heeft bevestigd dan wel door beide partijen een

beheerovereenkomst is ondertekend.

2.4 Behoudens voor zover zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen

treedt de Beheerder slechts op als extern Beheerder voor de VvE en niet

als bestuurder van de VvE in de zin van 5:131 BW.

2.5 Deze voorwaarden zijn slechts van toepassing op de Beheerder die niet

tevens Bestuurder is van de VvE.

2.6 De Beheerder dient de overeenkomst in beginsel zelf uit te voeren doch

kan zijn taken aan een onder zijn verantwoordelijkheid vallende derde

uitbesteden. Daarmee zijn niet bedoeld de namens de VvE ingeschakelde

derden.

2.7 Deze voorwaarden werken mede ten aanzien van de werknemers van de

Beheerder en de door de Beheerder ingeschakelde doch onder zijn

verantwoordelijkheid en voor hem werkzame derden.

2.8 De Beheerder heeft voor gevallen waarin hij van onvoldoende volmacht of

nietige of vernietigbare besluitvorming op de hoogte is een

waarschuwingsplicht jegens de VvE.

2.9 De VvE vrijwaart de Beheerder voor aanspraken van derden uit hoofde

van het feit dat gebrekkige besluiten(vorming) dan wel geen of

onvoldoende volmacht bestaat behoudens in geval van opzet of grove

schuld.

2.10 De Beheerder waarschuwt de Bestuurder in het geval de aan hem gegeven

instructies dan wel aan hem opgedragen werkzaamheden en/of taken in

strijd zijn met het Reglement van Splitsing en/of de Wet.

 

3. Contractsduur

 

3.1 Voor zover uit de beheerovereenkomst niet anders blijkt, is deze

aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.2 Voor beëindiging van de beheerovereenkomst is opzegging noodzakelijk.

De opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. De termijn

voor opzegging bedraagt minimaal 3 kalendermaanden. Opzegging kan op

ieder moment plaatsvinden.

 

4. Administratief/ financieel beheer

 

4.1 In geval van onjuiste boekingen, het ontbreken van facturen en andere

soortgelijke kleine administratieve vergissingen of gebreken aan zijn zijde,

is de Beheerder jegens de VvE verplicht en gerechtigd onmiddellijk na

constatering zelf en op zijn kosten voor herstel daarvan zorg te dragen. De

Beheerder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van

bovengenoemde kwesties behoudens in geval van opzet of grove schuld.

4.2 De Beheerder stelt de wijze vast waarop de boekhouding wordt ingericht

tenzij partijen daarover bij het aangaan van de beheerovereenkomst andere

afspraken hebben gemaakt.

4.3 De administratie wordt in ieder geval ook in papieren vorm bewaard. De

termijn van bewaring bedraagt tenminste 7 jaar.

4.4 De Beheerder is gehouden jegens de bestuurder van de VvE, haar leden en

transporterende notarissen financiële informatie met betrekking tot de

financiële administratie van de VvE te verschaffen, mits over de

werkzaamheden dienaangaande tussen de Beheerder en de VvE (nadere)

afspraken met betrekking tot de daarop betrekking hebbende kosten zijn

gemaakt.

4.5 De Beheerder draagt zorg voor het tijdig gereed hebben van de

jaarrekening overeenkomstig de regels die gelden op grond van de wet en

het Reglement van Splitsing. De Beheerder doet wat binnen zijn

mogelijkheden ligt om te zorgen dat over de vaststelling van de

jaarrekening ook tijdig wordt besloten in de Vergadering van Eigenaars.

4.6 De Beheerder zorgt voor het tijdig aanmanen van debiteuren en adviseert

de VvE tijdig een vergaderbesluit te nemen tot het treffen van

rechtsmaatregelen ter zake.

4.7 De Beheerder dient ervoor zorg te dragen dat er een bankrekening wordt

aangehouden op naam van de VvE en een afzonderlijke rentedragende

spaarrekening op naam van de VvE waarop de reserves van de VvE

worden gestort. Bij opnamen van de reserverekening dient in ieder geval

gehandeld te worden conform het toepasselijke Reglement van Splitsing.

4.8 De Beheerder moet er zoveel mogelijk voor zorg dragen dat bij de bank de

gegevens aangaande de personen die over de bank- en spaarrekening(en)

kunnen beschikken en de (electronische) handtekeningen juist zijn

geregistreerd.

 

5. Technisch beheer

 

5.1 Alleen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen treedt de

Beheerder (tevens) als technisch beheerder op.

5.2 De werkzaamheden als technisch beheerder houden het begeleiden in van

de Bestuurder dan wel degene die binnen de VvE voor het technisch

beheer verantwoordelijk is. De technisch beheerder van de Beheerder heeft

enige technische kennis doch is geen bouwkundig expert. Tenzij anders

overeengekomen behoort het niet tot zijn of haar taak om gebreken op te

merken, de ernst daarvan te beoordelen bij oplevering als deskundige een

werk op te nemen of over een werk directie te voeren, dan wel anderszins

bouwtoezicht te houden. De Beheerder is dan ook niet aansprakelijk uit

hoofde van niet opgemerkte gebreken, fouten in de uitvoering door derden

of een gebrekkig toezicht op die derden, behoudens in geval van opzet of

grove schuld aan de zijde van de Beheerder.

5.3 In de gevallen, dat de Beheerder in opdracht van de vereniging en in

uitzondering op de hierboven sub 5.2 omschreven werkzaamheden tevens

werkzaamheden verricht, welke resulteren in directievoering,

bouwtoezicht, assistentie bij de oplevering, aanbesteding en gunning, het

schrijven van bestek en/of besteksdelen, het ontwikkelen van programma

van eisen, (voor)ontwerpen en (meerjaren) planningen, zijn op die

werkzaamheden de RVOI (Regeling van de verhouding tussen

opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau) zoals deze golden drie

maanden voor het verstrekken van de opdracht van toepassing, inclusief de

daarin opgenomen arbitrageclausule overeenkomstig het Reglement van de

Commissie van Geschillen van het KIVI (Koninklijk Instituut van

Ingenieurs).

 

6. Uitvoering

 

6.1 De Beheerder is gehouden tot een behoorlijke uitvoering van de hem

opgedragen taak en dient datgene te doen of na te laten dat in de gegeven

omstandigheden in redelijkheid van een deskundig en zorgvuldig handelen

Beheerder mag worden verwacht. Hij handelt bij het uitvoeren van zijn

taak in overeenstemming met de wet, de Beheerovereenkomst en de

besluiten van de VvE.

6.2 Door partijen opgegeven termijnen zijn geen fatale termijnen. Elke partij

kan de andere partij bij overschrijding schriftelijk een redelijke termijn

voor nakoming stellen, welke termijn alsdan als fatale termijn zal gelden.

6.3 De Beheerder is niet gehouden meer of andere werkzaamheden ten

behoeve van de VvE te verrichten dan die zijn omschreven in zijn

beheerovereenkomst, voor zover van toepassing met de daarbij behorende

taakomschrijving(en), tenzij tussen partijen nader schriftelijk

overeengekomen.

6.4 De (Bestuurder van de) VvE is verplicht de Beheerder tijdig, volledig en

op de juiste wijze de gegevens, inlichtingen en bescheiden te verschaffen,

die nodig zijn voor de behoorlijke uitvoering van het beheer. Indien de

VvE de benodigde gegevens niet tijdig aan de Beheerder verstrekt, heeft

de Beheerder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten,

onverminderd zijn recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra

kosten volgens de tussen partijen gebruikelijke tarieven aan de VvE in

rekening te brengen.

6.5 In geval van overmacht wordt de verbintenis van de Beheerder van

rechtswege opgeschort voor de duur van de overmacht.

6.6 Indien de overmacht langer dan twaalf weken voortduurt kan een der

partijen de overeenkomst ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en

zonder aanspraak op enige vorm van schadevergoeding.

 

7. Aansprakelijkheid

 

7.1 Klachten over de verrichtte of te verrichten werkzaamheden dienen door

de VvE (of haar Bestuurder) zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30

dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan de Beheerder.

7.2 Indien naar het oordeel van (de Bestuurder van) de VvE de Beheerder is

tekort gekomen in de nakoming van zijn verplichtingen jegens (de

Bestuurder van) de VvE, dient de VvE hem in ieder geval in de

gelegenheid te stellen de tekortkoming binnen een redelijke termijn te

herstellen.

7.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens de Beheerder

vervallen een jaar na het moment waarop de VvE bekend werd of

redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en

bevoegdheden.

7.4 De Beheerder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

doordat de Beheerder is uitgegaan van door (de Bestuurder van) de VvE

verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of

onvolledigheid voor hem kenbaar was of behoorde te zijn.

7.5 Indien zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden een gebeurtenis

voordoet die tot aansprakelijkheid van de beheerder leidt, zal die

aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door de Beheerder

gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering

aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico. Bij opzet of

bewuste roekeloosheid van de Beheerder geldt deze beperking niet.

7.6 De werkzaamheden door de Beheerder worden uitsluitend ten behoeve van

de VvE verricht. De VvE vrijwaart de Beheerder tegen aanspraken van de

individuele appartementseigenaren en/of derden.

 

8. Prijzen en Betaling

 

8.1 De prijs voor de werkzaamheden als Beheerder omvat de werkzaamheden

die in de bij de offerte behorende omschrijving van werkzaamheden en/of

in de tussen partijen gesloten beheerovereenkomst met bijbehorende

bijlagen zijn omschreven. Extra werkzaamheden zal de Beheerder in nader

overleg in rekening kunnen brengen.

8.2 De prijzen van de dienstverlening van de Beheerder worden jaarlijks op 1

januari geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer, alle huishoudens

totaal, 2000=100 zoals gepubliceerd door het CBS. Prijsaanpassingen

anders dan door indexering zullen door de Beheerder tenminste zes

maanden voor het ingaan van de prijsaanpassing aan de VvE worden

meegedeeld. Indien de beheerovereenkomst voor bepaalde tijd is

aangegaan, kan de overeenkomst binnen drie maanden na ontvangst van

deze mededeling door de VvE worden opgezegd conform het bepaalde in

3.2, als ware het een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

8.3 De facturen van de Beheerder dienen uiterlijk binnen 30 dagen na

factuurdatum volledig te zijn betaald op de door de Beheerder aan te

wijzen bankrekening.

8.4 Indien binnen voornoemde termijn geen volledige betaling plaatsvindt is

de VvE, nadat zij eerst in de gelegenheid is gesteld alsnog binnen een

redelijke termijn te betalen, in verzuim.

8.5 Zodra de VvE in verzuim is, is de Beheerder bevoegd al zijn

werkzaamheden voor de VvE met onmiddellijke ingang op te schorten.

Van het opschorten van zijn werkzaamheden doet de Beheerder

onmiddellijk schriftelijke mededeling aan de (Bestuurder van) VvE onder

opgave van de achterstallige bedragen.

8.6 Over de periode van haar verzuim is de VvE aan de Beheerder over het

verschuldigde bedrag rente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke

rente vermeerderd met twee punten.

8.7 Indien de VvE na te zijn aangemaand na de in de aanmaning gestelde

termijn nog in gebreke blijft te betalen, is zij tevens buitengerechtelijke

incassokosten aan de Beheerder verschuldigd, welke kosten worden

vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,- ,

onverminderd het recht van de Beheerder om de werkelijke

buitengerechtelijke kosten te vorderen indien die meer bedragen.

8.8 Alle betalingen strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten,

vervolgens op de rente en vervolgens steeds op de oudste hoofdsom.

 

9. Beëindiging

 

9.1 In geval van beëindiging van de beheerovereenkomst, zal de VvE de

Beheerder een termijn gunnen van 1 maand na het einde van de

overeenkomst teneinde de administratie in zodanige staat te brengen dat zij

eenvoudig kan worden overgedragen aan een daartoe door de VvE aan te

wijzen derde of haar Bestuurder. Gedurende deze termijn blijft de VvE de

gebruikelijke beheervergoeding verschuldigd. Wanneer een kortere

opzegtermijn is overeengekomen geldt die overeengekomen kortere

termijn. De beheerder is gehouden aan de overdracht van de gegevens aan

de opvolgende beheerder of het bestuur collegiaal zijn medewerking te

verlenen.

9.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst is de Beheerder bevoegd de

afgifte van de onder hem berustende bescheiden op te schorten totdat het

uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst door de VvE aan

hem verschuldigde bedrag integraal is voldaan.

9.3 Indien de VvE in gebreke blijft met het in ontvangst nemen van de

administratie biedt de Beheerder de administratie bij aangetekend

schrijven met ontvangstbevestiging aan aan het Bestuur, bij het ontbreken

van een Bestuur aan de Voorzitter van de Vergadering van Eigenaars en

bij het ontbreken daarvan aan een der leden. De Beheerder voegt bij de

stukken een gespecificeerde inventarisstaat en bewaart een exemplaar

daarvan in zijn eigen administratie

9.4 Indien de Beheerder vervolgens nog bescheiden voor de VvE ontvangt

behoeft zij niet voor afhandeling daarvan zorg te dragen. De Beheerder zal

de ontvangen bescheiden dan doorzenden naar de VvE danwel retourneren

aan de afzender onder vermelding van het feit dat zij niet meer als

beheerder optreedt en van het haar bekende correspondentieadres. De

beheerder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van

deze handelwijze.

 

10. Geheimhouding

 

10.1 De Beheerder verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de bij de

uitoefening van zijn taak verkregen vertrouwelijke gegevens terzake de

VvE en de eigenaren.

 

11. Geschillen

 

11.1 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen zullen

worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de beheerder

kantoor houdt.